Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro silniční a odtahovou službu společnosti MK construct a.s

Zaměření činnosti

 1. Společnost MK construct a.s. zajišťuje služby motoristické veřejnosti za úhradu, nebo bezplatně pokud jsou tyto služby následně hrazeny z pojistného plnění, nebo pokud tuto službu pro zákazníka garantuje některý z partnerských dispečinků. Pokud není výslovně uvedeno jinak, službami společnosti MK construct a.s se rozumí služby zajišťované na území ČR a celé geografické Evropy. Zákazníkem společnosti MK construct a.s.  se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která využije jejích služeb.

Asistenční služby

 1. Asistenční (silniční) služba je zajišťování pomoci ve stavu nouze. Pokud je to technicky možné, mechanik na místě zprovozní vozidlo tak, aby zákazník mohl s vozidlem pokračovat v cestě, případně dojet do nejbližšího servisu. Rozsah provedených asistenčních služeb přímo na místě je omezen zejména tím, že na silnici není možné provádět takové práce, které svým charakterem vyžadují provedení v servisu, nebo jsou v rozporu s platnými předpisy a zákonnými normami v ČR i zahraničí.
 2. Společnost MK construct a.s. zajišťuje zákazníkům asistenční služby na území České republiky a států geografické Evropy.
 3. MK construct a.s. je oprávněna odmítnout zajištění služeb v situacích, kdy jí v tom brání mimořádné události v místě, nebo na trase zásahu (např. živelná pohroma, válečný stav apod.), nebo když zákazník nepodá dostatečné informace potřebné k zajištění pomoci.
 4. Při zajišťování asistenčních služeb má mechanik asistenčního vozidla právo kontrolovat RZ vozidla, příslušnou asistenční kartu, nebo zelenou kartu, nebo jiný doklad je-li tento potřebný jako identifikátor poskytovaných služeb zdarma.
 5. Stav nouze je situace, kdy vozidlo bylo postiženo poruchou, nehodou, odcizením, živelnou pohromou nebo vandalismem.
 6. MK construct a.s. zajistí odtah vozidla zejména do značkového servisu nebo do nejbližšího servisu, případně do servisu, či jiného místa dle určení příslušné pojišťovny, popř. dle přání zákazníka.
 7. Úschovou se rozumí převzetí nepojízdného vozidla do doby jeho předání do servisu nebo do rozhodnutí zákazníka o dalším postupu.
 8. Zapůjčení náhradního vozidla zajišťuje společnost MK construct a.s. vlastními silami, nebo u smluvních autopůjčoven v souladu s jejich podmínkami ve spojitosti s nouzovou situací, kdy vozidlo je nepojízdné a zákazník potřebuje pokračovat v cestě.
 9. Ubytování v nouzi zajišťuje MK construct a.s. u smluvních partnerů ve spojitosti s nouzovou situací, kdy vozidlo nelze opravit v den poruchy a zákazník se rozhodne počkat na dokončení opravy.
 10. Zprostředkování likvidace pojistné události - v případě zájmu zákazníka MK construct a.s. zprostředkuje likvidaci pojistné události, tedy že na základě plné moci vyřídí za zákazníka vše potřebné s pojišťovnou pro co nejvyšší využití nároku z pojistné události.
 11. Veškeré služby společnosti MK construct a.s. zákazník objedná zejména na telefonním čísle +420 774 712 445, způsobem a postupem, který je stanoven těmito "Všeobecnými podmínkami".
 12. V případě využití služeb společnosti MK construct a.s.
  1. pracovníkovi zákazník sdělí:
   •      jméno volajícího
   •      kde se přesně nachází vozidlo případně i jeho posádka
   •      krátký popis co se stalo, důvod poruchy nebo nehody a důležité okolnosti
   •      ze kterého telefonního čísla zákazník volá, pokud se zobrazuje jako skryté
   •      typ vozidla, jeho barvu a RZ (SPZ)
   •      pojišťovny, u kterých je vozidlo pojištěno, číslo zelené karty, popřípadě číslo       havarijního pojištění (pokud chce uplatnit služby zdarma)
   •      pokud má zákazník nějakou asistenční kartu, ze které je možné čerpat slevu, uvést její typ a číslo
  2. pracovník společnosti MK construct a.s. na základě podaných informací a po dohodě se zákazníkem odborně rozhodne o vyslání asistenčního vozidla nebo odtahového vozidla a v případě dohody rovněž zajistí náhradní vozidlo nebo ubytování.

Vyúčtování asistenčních služeb nebo odtahu vozidla

 1. Asistenční služby společnosti MK construct a.s. jsou především poskytovány zdarma v případě současného svěření likvidace pojistné události. Mimo nenadálých nečekaných okolností budou všechny služby a jiné kroky k odstranění následků nehody hrazeny čistě z vymoženého pojistného plnění. V případě určení totální škody si společnost MK construct a.s., účtuje 5% z pojistného plnění za výdaje spojené s řešením škodní události.
 2. Ceník hrazených služeb MK construct a.s. předloží technik zákazníkovi na vyžádání.
 3. Cena asistenční služby zahrnuje práci při zprovoznění vozidla, pracovní čas je počítán od doby příjezdu technika k zákazníkovi do doby odjezdu zpět. Použité náhradní díly jsou účtovány samostatně a placeny zákazníkem vždy v hotovosti.
 4. Cena za dojezdové kilometry se účtuje za každý započatý kilometr jízdy k zákazníkovi a zpět na stanoviště vozidla asistenční služby. Jízda na přání zákazníka (pro náhradní díly, do hotelu, pro náhradní vozidlo atp.) se účtuje rovněž tam i zpět.
 5. Cena odtahu zahrnuje cenu za každý kilometr dojezdu k zákazníkovi a zpět včetně naložení a složení vozidla. Plnění služby nastane výjezdem zásahového vozidla ze stanoviště. Ukončení služby končí okamžikem, kdy se zásahové vozidlo vrátí na stanoviště, nebo okamžikem ukončení zásahu a odjezdem k dalšímu případu.
 6. Po skončení práce technik vystaví zákazníkovi zakázkový list, na kterém vyčíslí cenu za provedené služby a za použitý materiál. Při použití slevové asistenční karty zapíše údaje z karty na doklad, kde uvede výši poskytnuté slevy, kterou odečte od celkové ceny. Zákazník daňový doklad podepíše a obdrží jednu jeho kopii.
 7. V případě, že zákazník nemá dostatek hotovosti na zaplacení provedených služeb před složením vozidla, bude vozidlo uschováno u MK construct a.s., nebo u některého z partnerů a následně bude vydáno zákazníkovi po zaplacení celé dlužné částky včetně částky za uskladnění vozidla. Parkovné (úschovné) je účtováno za každý i započatý kalendářní den podle platného ceníku.
 8. Pokud si zákazník službu objednal a následně zrušil před příjezdem asistenčního nebo odtahového vozidla na uvedené místo zásahu, je povinen uhradit MK construct a.s. již ujeté kilometry vozidla a jeho návrat zpět, jakož i veškeré další náklady s tímto výjezdem, které společnosti vznikly.
 9. Pokud zákazník uvedl při objednání služeb nepravdivé, nebo zavádějící informace, na základě kterých mu byly poskytnuty služby zdarma nebo se slevou, nebo postupoval v rozporu s podmínkami pro danou službu, mohou mu být poskytnuté služby následně vyčísleny k úhradě a to v plné výši.

Pronájem vozidel

 1. Tato část obchodních podmínek stanovuje podmínky pronájmu vozidel, práva a povinnosti Pronajímatele, kterým je společnost MK construct a.s. a Zákazníků (Nájemců motorových vozidel). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smluv o nájmu dopravního prostředku. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou závazná pro Pronajímatele i Nájemce a lze je měnit jen dohodou smluvních stran, a to výhradně písemnou formou (dodatky, změny ve smlouvě).
 2. Nájemcem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo instituce, která splňuje podmínky pro uzavření smlouvy, tak jak je stanovuje Pronajímatel. Splněním podmínek ze strany Nájemce nevzniká Nájemci právní nárok na uzavření smlouvy o pronájmu. Pronajímatel si vyhrazuje právo smlouvu se zájemcem o pronájem kdykoliv neuzavřít.
 3. Nájemce - fyzická osoba musí splňovat následující podmínky:
  •     platný občanský průkaz / cestovní pas
  •     platný řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním, které platí již nejméně 18       kalendářních měsíců
  •     u nových zákazníků doklad pro ověření adresy trvalého bydliště (SIPO, bankovní výpis, účet za telefon apod.)
  •     kauce v hotovosti, jejíž výše je stanovena individuálně podle typu nájmu, viz aktuální Ceník.
 4. Nájemce - právnická osoba (popř. OSVČ) nebo instituce musí splňovat následující podmínky:
  •      aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list nebo jiná listina tohoto charakteru (Pronajímatel si může vyžádat i jinou listinu např. Osvědčení o přidělení DIČ apod.)
  •       písemná objednávka s podpisem statutárního zástupce popř. OSVČ, popřípadě s podpisem zmocněnce na základě plné moci popř. pověřeným pracovníkem příslušného oddělení
  •       řidič popř. řidiči vozidla (zaměstnanci/pověřené osoby) doloží platný řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním, které platí již nejméně 18 kalendářních měsíců
  •       kauce v hotovosti, lze dohodnout individuálně.
 5. Na základě smlouvy přenechává Pronajímatel Nájemci k užívání motorové vozidlo. Specifikace vozidla je uvedena ve Smlouvě. Technický stav, rozsah povinné výbavy (dle Zák. č. 361/2000 Sb.), rozsah doplňkové výbavy a příslušenství, objem pohonných hmot v nádrži jsou uvedeny v protokolu u předání vozidla.
 6. Za pronájem vozidla přísluší Pronajímateli odměna ve formě nájemného, které je hrazeno Nájemcem. Výše nájemného se řídí podle Ceníku nebo individuální dohodou. Cena, která je uvedená ve Smlouvě je vždy závazná, změnu lze učinit pouze písemným dodatkem ke Smlouvě s podpisy obou stran. Pronajímatel může před uzavřením smlouvy vyžadovat od Nájemce hotovostní kauci, která je Nájemci následně vrácena v plné výši při řádném vrácení vozidla. Vzniknou-li Pronajímateli v souvislosti se smlouvou jakékoliv pohledávky za Nájemcem, souhlasí Nájemce s tím, že mohou být přednostně hrazeny z této kauce. Výše kauce se řídí podle aktuálního ceníku nebo dohodou.
 7. Nájemné je hrazeno Nájemcem při vrácení vozidla. U dlouhodobých pronájmu (více než 1 měsíc) je Nájemce povinen hradit nájemné průběžně, vždy po měsíci užívání. Nájemné je hrazeno hotově, případně platební kartou. Lze dohodnout i bezhotovostní úhradu, bude posuzováno individuálně, v tom případě musí být vždy písemně uvedeno ve Smlouvě.
 8. Pokud nedojde ve stanoveném termínu k vrácení vozidla, bude to považováno za závažné porušení smlouvy a Pronajímatel si v tom případě vyhrazuje právo podniknout potřebné kroky k zajištění vozidla. Za dobu prodlení bude Nájemci účtováno nájemné ve dvojnásobné výši a dále všechny náklady, které Pronajímateli v souvislosti se zajištěním vozidla bezprostředně i následně prokazatelně vzniknou.
 9. V případě situace popsané v čl. 14 může Pronajímatel využít všech zákonných prostředků, aby zajistil své vozidlo od Nájemce, který ho neoprávněně užívá. Může být u Policie ČR podáno trestní oznámení pro podezření z podvodu a neoprávněného užívání cizí věci., spolu s vyhlášením celostátního pátrání po pohřešovaném vozidle.
 10. Pronajímatel zakazuje Nájemci vozidlo dále pronajímat (podnájem) třetím osobám. Vozidlo smí být používáno Nájemcem pouze tak, jak je obvyklé. Ve vozidle je zakázáno kouřit. Za porušení tohoto zákazu je Pronajímatel oprávněn účtovat pokutu ve výši 3000,- Kč.
 11. V případě technických problémů, dopravní nehody, jiného poškození vozidla nebo odcizení vozidla je Nájemce povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Pronajímatele. Následně je Nájemce povinen řídit se pokyny Pronajímatele, které se budou týkat řešení a odstraňování následků této události na vozidle. Bez vědomí a souhlasu autopůjčovny nesmí Nájemce při poruše nebo dopravní nehodě jakkoliv opravovat poškozené vozidlo, rovněž nesmí s vozidlem jinak manipulovat (např. odtažení). Výjimku tvoří případy, kdy to nařídí Policie ČR, popř. vozidlo brání provozu nebo bezprostředně ohrožuje zdraví či majetek jiných osob.
 12. V případě dopravní nehody je Nájemce povinen kompletně a správně sepsat Zápis o dopravní nehodě, který mu byl předán spolu s vozidlem. V opačném případě může být na základě rozhodnutí pojišťovny dopravní nehoda posouzena jako zaviněná Nájemcem.
 13. Pokud pojišťovna nebude krýt náklady na likvidaci škodní události z důvodu závažného pochybení ze strany Nájemce, může Pronajímatel na Nájemci vymáhat vzniklou škodu v plné výši. Jedná se například o nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek, popř. nehody způsobené závažným porušením dopravních předpisů apod. V případě poškození vozidla Nájemcem způsobem, který není dopravní nehodou a nevztahuje se na něj pojištění vozidla, je Nájemce povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Jedná se zejména o nesprávné používání, průrazy pneumatik, poškození interiéru, natankování nevhodného typu pohonných hmot apod.
 14. V případě závažného porušení Smlouvy o nájmu si Pronajímatel vyhrazuje právo na jednostranné zrušení nájemní smlouvy a právo na zajištění vozidla, jak je uvedeno v těchto půjčovních podmínkách. Dále je v tomto případě Pronajímatel oprávněn Nájemci naúčtovat veškeré škody a náklady, které na vozidlu v přímém důsledku závažného porušení smlouvy vzniknou.
 15. Závažným porušením Smlouvy o nájmu se rozumí nesprávné používaní vozidla, používání vozidla osobami neuvedenými ve smlouvě, nevrácení vozidla v termínu uvedeném ve smlouvě, neuhrazení popř. pozdní uhrazení nájemného, závažné porušování dopravních předpisů (např. jízda v opilosti apod.), neohlášení dopravní nehody nebo jiného většího poškození Pronajímateli, neohlášení závažné technické poruchy Pronajímateli, nepřistavení vozidla k pravidelným servisním prohlídkám k Pronajímateli.
 16. Bude-li ve smlouvě o nájmu vozidla dohodnuto ujednání, které je v rozporu s těmito obchodními podmínkami, popřípadě jej doplňuje, má přednost ujednání ve smlouvě o nájmu.

Záznam a osobní údaje

 1. Zákazník MK construct a.s. využitím služeb uděluje souhlas k tomu, aby z telefonických hovorů uskutečněných se svými pracovníky byl v případě potřeby pořizován zvukový záznam a tento záznam byl v souladu s těmito všeobecnými podmínkami použit za účelem zkvalitňování služeb a v případě reklamací služeb.
 2. Zákazník souhlasí, že poskytnuté jméno, příjmení, bydliště, typ vozidla, jeho barva a RZ, popřípadě další osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů budou zpracovány ve smyslu tohoto zákona, což je nezbytné jednak k tomu, aby zákazník MK construct a.s. mohl vstoupit do jednání o zajištění odpovídajících služeb, dále k tomu, aby při zajišťování služeb mohlo být ověřeno, že jsou zajišťovány subjektu, jenž je prostřednictvím společnosti MK construct a.s. objednal. Sdělení a zpracování výše uvedených údajů je rovněž nezbytné pro ochranu práv MK construct a.s., zejména pro uplatnění práva na úhradu za zajištěné služby. Zákazník MK construct a.s. souhlasí, že jím poskytnuté údaje mohou být předány jejím smluvním partnerům za účelem zajištění služeb a poskytnutí slev tomuto zákazníkovi.
 3. Společnost MK construct a.s. prohlašuje, že veškeré jí poskytnuté údaje bude zpracovávat, uchovávat a používat v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s právem zákazníka na ochranu jeho soukromého a osobního života, a pouze za účelem řádného zajišťování služeb zákazníkovi.
 4. Jakékoli změny těchto VOP se společnost MK construct a.s. zavazuje zveřejnit na svých internetových stránkách minimálně 2 měsíce před datem účinnosti těchto změn.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018.

V Brně dne 1. 1. 2018.